Association Charter

 

MOTOSİKLET ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ

- ANA TÜZÜĞÜ -

 

MADDE 1.      DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ
Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve aşağıda belirtilen amaç ile konular doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere "Motosiklet Endüstrisi Derneği" kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul'dur.
Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin kısa adı "MOTED", uluslararası platformlarda kullanılacak İngilizce adı ise "Motorcycle Industry Association"dır. Bu ingilizce isim "MIA" olarak kısaltılacaktır.

MADDE 2.      DERNEĞİN AMACI
Türkiye'de motosiklet, moped ve scooter gibi iki tekerlekli motorlu taşıtlar ve ATV'lerin (bundan sonra kısaca "motosiklet" olarak anılacaktır) Türkiye'deki üretici ya da genel distribütörlerin ve sektörde yer alan diğer firmaların (faaliyet üyeleri) satış, satış sonrası ve pazarlama alanlarını kapsayan ticari faaliyetlerde bulunurken karşılaştıkları sorunların giderilmesini, bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılmasında ilgili kuruluşlara yardımcı olmayı ve bu amaçla çeşitli faaliyetler yürütmeyi amaçlar.

MADDE 3.      DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI
Motosiklet Endüstrisi Derneği, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıda belirtilen çalışma ve girişimlerde bulunur:

3.1-    Sektörde bulunan ilgili kuruluşları ortak amaçlar doğrultusunda biraraya getirir, sektörün ortak gündemini istatistiki bilgiler toplayarak, araştırmalar yürüterek, çeşitli toplantı ve konferanslar düzenlemek gibi faaliyetler yürüterek takip eder. sorunları belirler.

3.2-    Sektör sorunlarını gidermek amacıyla  düzenleyici ve denetleyici kurullar ile birlikte çalışarak sektörle ilgili mevzuatın ve standartların oluşmasını sağlar, kamu kurumu ve devlet nezdinde girişimlerde bulunarak ilişkileri geliştirir. Öncelikle AB uyum sürecinde yapılacak olan yasal düzenlemeleri (hız limitleri, ehliyet regülasyonu, vergilendirme, yol güvenlik koşulları ...vb) yakından takip eder, destek olur, süreci hızlandırmak için çalışır.

3.3-    Ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla sektörü temsilen temas ve ilişkileri yürütür.

3.4-    Üyelerimizin sektör faydasına, ayrı ayrı yapacağı araştırma, inceleme, başvuru gibi işleri firma düzeyinde yürütmek yerine Dernek adına ele alarak verimlilik ve etkinlik sağlar.

3.5-    Tüketici haklarını korumak ve tüketicinin bilinçlenmesini sağlamak amacıyla faaliyetler yürütür. Motosikletin ilk alımının ve kullanımının kolaylaştırılmasına yönelik aktivitelerde bulunur, güvenli motosiklet kullanımı ile ilgili bilinçlenme sağlamak amacıyla ulusal düzeyde ilgili kuruluşlarla birlikte ortak kampanya çalışmalarında bulunur, yarışmalar düzenleyerek ödüller verir.

3.6-    İşbirliği yaptığı kuruluş ve dernekler ile, tüketiciyi bilinçlendirici eğitim çalışmaları yürütür.

3.7-    Sektörün gündemi, gelişmeleri ve sektör hakkında toplanan bilgilerle ilgili ya da Dernek çalışmaları hakkında kamuyu bilgilendirici basın açıklamaları yapar, radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanır, periyodik yayın çalışmalarında bulunur; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, paneller, sergi ve fuarlar düzenler.

3.8-    Serbest ve adil rekabeti korur.

MADDE 4.      ÇALIŞMA BİÇİMİ
Derneğin çalışma biçimi aşağıda gösterilmiştir.

4.1-    Türkiye'de motosiklet üretimi, ithalatı ve dağıtımı ile ilgili kuruluşları biraraya getirir, ortak amaçları ve sorunları belirler; Ana motosiklet firmaları ile yan sanayi firmaları ve pazarlama kuruluşları arasında sektörün gelişmesi ve kalkınması amacına yönelik olarak işbirliği sağlar ve gerektiğinde müşterek çalışmalar düzenler.

4.2-    Kendi bünyesi içinde oluşturacağı çeşitli komiteler veya çalışma grupları yoluyla, motosiklet sektörünün belirli sorunları üzerinde ayrıntılı inceleme ve çalışmalar yapar, görüş ve önerilerini çeşitli kuruluşlara ulaştırır.

4.3-    Motosiklet sanayii ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve tanıtma işlerini düzenler. Mesleki yayınlar hazırlar, sergi, kurs, açık oturum, konferans, basın toplantısı düzenler ve bu gibi toplantılara katılır. Motosikleti tanıtıcı ve eğitici yayınlar ve malzemeler yapar ve dağıtır; Motosiklet sektörünü geliştirmeye yönelik iletişim, sosyal, kültürel, sportif alanlarda aktivitelerde bulunur. Halkla ilişkiler ve basın çalışmalarını üyeleri adına topluca yürütür.

4.4-    Amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır; finansal leasing yolu ile alabilir; kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü ayni hakları koydurabilir, kaldırabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir. Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir.

4.5-    Amaç ve çalışma konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir.

4.6-    Yardım Toplama Kanunu gereği yardımlar ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir; 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütebilir; bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ve nakdi katkı sağlayabilir.

4.7-    Mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak ve banka aracılığıyla olmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir;

4.8-    Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli olan kredi almak dahil olmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir.

4.9-    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir, federasyon kurar veya bir federasyona katılabilir, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir; Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşabilir.

4.10-    Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

MADDE 5.      ÜYELİK KOŞULLARI
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, tüzüğün ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her tüzel kişi bu Derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Derneğin asıl üyeleri, Derneğin kurucuları ile, müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen tüzel kişilerden oluşur.
Asıl üye adayı kurumun öncelikle ve asgari olarak aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

Yurt içi ya da yurt dışında üretilen motosikletlerin Türkiye'deki yetkili genel distribütörü olmak.

Bu tüzükte yer alan maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirecek kapasiteye sahip olmak.

Türkiye'de distribütörü bulunan bir ürünü ithal edip satmamak; "Paralel İthalat" yapmamak.

Üyeler, Dernek tüzüğüne uymak ve Derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE 6.      ÜYELİK TÜRLERİ
MOTED'in üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

6.1-    Asıl Üyeler: Derneğin kurucu üyeleri ve üyeliğe kabul edilen tüzel kişilerden oluşur. Tüzel kişi temsilcisi, üye kurum tarafında Derneğe iletilecek olan atanma yazısı ile mensubu bulunduğu kurumu temsil eder.

6.2-    Faaliyet Üyeleri: Sürdürmekte olduğu ticari faaliyeti ile motosiklet sektöründe yer almakla birlikte, motosiklet üretimi, ithalatı veya dağıtımı hizmetini sunmayan adaylar Derneğimiz çatısı altında "faaliyet üyeleri" olarak yer almaktadır. Faaliyet üyelerimiz Derneğin tüm etkinlik ve olanaklarından yararlanmakla birlikte seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Ancak Derneğin Yönetim Kurulu tarafından oluştururlan çalışma komitelerinde başkanlık da dahil her türlü görevlerde yer alırlar.

6.3-    Motosiklet Grup Üyeleri: Motosiklet kullanıcılarının oluşturduğu gruplar, kendilerine yönelik olarak yapılan Dernek etkinliklerinden ve kendilerine sunulan avantajlardan yararlanırlar. Seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir.

MADDE 7.      ÜYELİK İŞLEMLERİ
MOTED üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.

7.1-    MOTED üyesi olmak isteyen adaylar, MOTED amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten üyelik formunu doldurup MOTED merkezine iletir.

7.2-    İlgili komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra MOTED Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir. Araştırma ve inceleme aşamasında Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulan belgelerin aday tarafından ibrazı gerekmektedir.

7.3-    Başvurusu kabul edilen, giriş ve yıllık aidatını ödeyen üye, ilgili üye kayıt defterine kaydedilir. Başvuru tarihi itibariyle yıllık aidat ödemesi kıstelyevm (aidatın tarih itibarı ile orantı uygulanarak hesaplanması) uygulanmak suretiyle alınır. Bu işlemler tamamlanmadıkça MOTED üyeliği kazanılamaz.

7.4-    Asıl Üyeler, üyelik hakkını kazanmakla Dernek organlarını seçme, seçilme ve Genel Kurula temsilci gönderme hakkını da kazanırlar.

MADDE 8.      ÜYELİK AİDATLARI
Her üyeden, üyeliğe kabul esnasında bir kereye mahsus olmak üzere giriş aidatı ve üyeliğin devamı süresince Yönetim Kurulu'nun yıllık bütçesinde belirlediği tutarlarda yıllık aidat alınır.
Giriş ve yıllık aidat tutarları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Yıllık ödemelerde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 9.      ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA
Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

9.1-    Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

9.2-    Çıkma ile: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

9.3-    Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

9.3-1.    Aidat ve bağış taahhüdünü yerine getirmeyen ve Yönetim Kurulunun yazılı talebine rağmen ödememekte ısrar etmek,

9.3-2.    Faaliyetleri ve davranışları ile genel ahlak, ticari etik ve sosyal ilkelere, Dernek tüzüğüne, iç tüzük ve yönetmeliklerine aykırı davranmak,

9.3-3.    Dernek çalışmalarına ve Genel Kurul kararlarına uymamak

9.3-4.    Tüzükte ve yönetmelikte yer alan özelliklerini kaybetmek

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 10.      UYARI VE İHRAÇ KARARLARI
Üye aleyhine uyarı veya ihraç kararı verilmesi yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, re'sen olarak veya başka bir üyenin başvurusunu ciddi bulması halinde üye hakkında gereken kararı vermek üzere gerekli araştırma ve incelemeyi yapar. Üyenin de savunmasını aldıktan sonra, gerekli gördüğü takdirde üye hakkında Uyarı veya İhraç kararlarından birini verebilir. Üye, kendisi aleyhine verilen bu karara tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurulda itiraz edebilir.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.

MADDE 11.      DERNEK ORGANLARI

 • Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu

.MADDE 12.     GENEL KURUL
Genel Kurul Derneğin en yetkili organı olup, üyelerin atadığı temsilcilerden oluşur. Üye kurumlar Genel Kurulda görevlendirdikleri üç temsilci vasıtasıyla temsil edilirler ve oy kullanırlar.
Genel Kurul 2 yılda bir Şubat ayında Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte, olağan olarak toplanır; Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde ise olağanüstü olarak toplanır.
Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılabilirler ancak Dernek organlarına seçilemezler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan temsilcilerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Liste hazırlamak sureti ile aday olmak mümkündür.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her tüzel kişi asıl üyenin Yönetim Kurulu başkanı ve/veya temsille görevlendirilen kişiler oy kullanır. Her temsilcinin bir oy hakkı vardır; Temsilci oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 13.      TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük hükümleri olağan ve olağanüstü toplantı gündeminde Genel Kurulca değiştirilebilir. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 14.      OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri ve diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır. Liste halinde seçime katılmak mümkündür.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 15.      TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 16.      GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

16.1-    Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin ve denetim kurulunun denetim raporunun görüşülüp onaylanması,

16.2-    Dernek organlarının asıl ve yedek üye seçilmesi; Çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması

16.3-    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

16.4-    Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

16.5-    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin ve yıllık aidatın aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

16.6-    Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16.7-    Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyon gibi üst birlik ve kuruluşları kurmak veya bunlara katılmak, ayrılmak; katılım payını belirlemek ve ödemek konularında ile bu kuruluşlarda Derneği temsil edecek olan delegelerin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16.8-    Gerekli görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16.9-    Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16.10-    Derneğin fesih edilmesi ve mal varlığının tasfiyesine karar verilmesi,

16.11-    Yönetim Kurulunun verdiği ihraç kararlarına karşı yapılan itirazları görüşerek karara bağlamak,

16.12-    Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16.13-    Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 17.      YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Dernek asıl üyeleri arasından iki yıl için seçeceği yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur.
Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul'ca seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, iki Başkan Vekili ve bir Sayman seçer.
Yönetim Kurulu Başkanı, üst üste iki seçim döneminden sonra en az bir dönem ara vermeden tekrar başkanlık görevi yapamaz. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.
Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile müstafi sayılabilir. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek başkanıdır ve Derneği temsil eder. Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili başkanın bütün yetkilerine sahiptir. Dernek adına açıklama yapma yetkisi sadece başkana, mazereti halinde veya yoksa başkan vekiline, o da yoksa Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.
Yönetim Kurulu en az ayda bir defa, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla ve saptadığı günde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

MADDE 18.      YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim Kurulu aşağıda yazılı konuları karara bağlar ve uygular:

18.1-    Dernek Başkanının yukarıdaki maddede yazılı yetkileri saklı kalmak üzere Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,

18.2-    Dernek amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurmak,

18.3-    Oy birliği ile alacakları karar doğrultusunda Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, bütçeye uygun harcamalar yapmak; Dernek gelirlerinin tahsilâtını sağlamak,

18.4-    Toplantı gündemi hazırlayarak Genel Kurul'u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, Genel Kurul kararlarını tatbik etmek,

18.5-    Genel Sekreteri ve çalışma koşullarını tayin etmek; Dernek teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, ceza ve diğer personel işlerini karara bağlamak ve personel kadro ücretlerini tespit etmek, bu hususlarda yönetmelikler hazırlamak,

18.6-    Üyeliği teklif edilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek; Gerektiğinde üyeler hakkında ihraç kararı vermek, üyelere uyarılarda bulunmak,

18.7-    Davaya vekâlet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragat kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekâletname vermek,

18.8-    Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek. Bu kararlar oybirliği ile alınacak Yönetim Kurulu ararını gerektirir.

18.9-    Genel kuruldan aldığı yetkiye dayanarak şubeler açılmasına, gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına ve İktisadi işletme kurulmasına karar vermek. Bu kararlar oybirliği ile alınacak Yönetim Kurulu ararını gerektirir.

18.10-    Genel kurul tarafından yurt içinde ve yurt  dışında federasyonlara, üst kuruluşlara veya derneklere üye olunmasına karar verilmesi halinde bu kuruluşlar nezdinde Derneği temsil edecek olan delegeleri atamak.

18.11-    Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 19.      BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

19.1-    Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

19.2-    Dernek yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

19.3-    Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

19.4-    Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

19.5-    Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

19.6-    Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

19.7-    Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

19.8-    Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır..

19.9-    Mevzuatta Dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE 20.      YÖNETİM KURULU'NUN YEDEK ÜYELERLE
                            TAMAMLANAMAMASI
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 21.      DENETİM KURULU
Genel Kurulca bir sonraki seçim yapılan Genel Kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. Denetim Kurulu;gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Denetim Kurulunun görevler görev başlıkları kısaca;

20.1-    MOTED finansal performansını,

20.2-    Yönetim Kurulu uygulamalarının "Stratejik Plan"a uyumunu,

20.3-    Dernek faaliyetlerinin; kanuni zorunluluklara, denetleme ve muhasebe prensiplerine, kurumun kendi yönetim ilkelerine, iş etiğine ve kurumsal yönetim prensip ve değerlerine uygunluğunu, denetlemek,

20.4-    Mevzuatta Denetleme Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapmak, yetkileri kullanmaktır.

Denetleme Kurulu üyeliği bağımsızlığını sağlamak için tüm üyelerin kurum ile bağlantılarının şeffaf olması gerekmektedir.

MADDE 22.      DERNEĞİN DEFTER VE EVRAKI
Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen başka defterler de tutulabilir.

MADDE 23.      DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde oybirliği ile alınacak olan Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Yönetim Kurulu bütçe kalemleri arasında aktarma yapmaya ve yeni kalemler oluşturmaya yetkilidir.

MADDE 24.      DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin gelirleri

 1. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyelik aidatı ve Derneğe giriş ödentisi,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, festival, temsil, konser, yarışma, konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler ile banka faizleri ve benzeri gelirler,
 4. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar ile her türlü koşullu ya da koşulsuz vasiyet alacakları,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve kabul edilecek bağışlar,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar ve
 7. Diğer gelirlerden oluşur.

Dernek, siyasi partilerden, herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

MADDE 25.      GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi" Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde Dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 26.      BEYANNAME VERİLMESİ
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 27.      DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 28.      DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında "Tasfiye Halinde Motosiklet Endüstrisi Derneği" ibaresi kullanılır.
Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 29.      YÖNETMELİKLER
Dernek, Ana Tüzüğüne uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre yönetilir.

MADDE 30.      HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümeri uygulanır.